songkla3

ชื่อ-สกุล : นายสงขลา หังสวนัส

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ประวัติการศึกษา :

กำลังศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์

MBA.(Maketing)

รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)