BAS 55221

ชื่อ-สกุล : ผศ.เอกพล วงศ์เสรี

ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประวัติการศึกษา :

ร.ม.(บริหารรัฐกิจ)

น.บ.(นิติศาสตร์)

ร.บ.(บริหารรัฐกิจ) (เกียรตินิยมอันดับ 1)