took2

ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ทิพยรส

ตำแหน่ง :อาจารย์

ประวัติการศึกษา :

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)