รศ.ประภาศรี อึ่งกุล
ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ทิพยรส
ผศ.เอกพล วงศ์เสรี
27 สิงหาคม 2560
อาจารย์สงขลา หังสวนัส
อาจารย์เดชา  สีดูกา
อาจารย์ลุบนา นิยมเดชา