วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมคณะทำงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน ร่วมด้วย บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วม ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106) โดยมี อาจารย์ลุบนา นิยมเดชา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากร

1593318177949