phuket eldery community oct 2017 1

ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2560 รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ม.ราชภัฏภูเก็ต หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษา จ.ภูเก็ต ร่วมด้วย ศูนย์การเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ (ASLC-MSPKRU) ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการและบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารผู้สูงอายุ ในด้านการสร้างและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มมูลค่าสู่ตลาดสากล ณ ศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาล ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมี อาจารย์ฤธรรมรง ปลัดสงคราม จากสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นวิทยากร สำหรับการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในประเด็นดังกล่าว มุ่งหวังว่ากลุ่มผู้สูงอายุเทศบาล ต.วิชิต จะสามารถสร้างและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ตอบโจทย์กับตลาดผู้บริโภค

phuket eldery community oct 2017 2

 

นอกจากนั้นศูนย์การเรียนรู้จากคณะวิทยาการจัดการ ได้สร้างการมีส่วนร่วมแก่กลุ่มผู้สูงอายุพื้นที่ ต.ราไวย์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมระดับชุมชนราไวย์ โดยมี อาจารย์เดชา สีดูกา และอาจารย์จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์ จากสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากรกระบวนการ บรรยาย หัวข้อ หัวเราะบำบัด พัฒนาสุขภาพจิต พิชิตโรค และหัวข้อ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุตระหนักถึงคุณค่าของตน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน อีกทั้งรู้ถึงวิธีการดูแลสุขภาพใจ ส่งเสริมสุขภาพจิต มีทัศนคติที่ดี คิดบวก ส่งผลต่อความสุขของครอบครัวได้ ทั้งนี้ยังเป็นการตอบโจทย์พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งหวังพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านคุณภาพชีวิต

 

phuket eldery community oct 2017 6

phuket eldery community oct 2017 3

phuket eldery community oct 2017 10

 

 

สื่อมัลติมีเดีย