DSCF6083 resize

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาฯ ได้รับเกียรติจากคุณไพรัช ถนอมวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
โรงแรมเดอะกี รีสอร์ท ผู้มีประสบการณ์กว่า 25 ปี ในสายงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การบริหารสวัสดิการทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการประเภทโรงแรม ให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปี 4 ในรายวิชา การบริหารสวัสดิการทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

DSCF6080 resize

DSCF6063 resize

DSCF6095 resize

DSCF6104 resize

 

สื่อมัลติมีเดีย