014

    คณาจารย์เเละนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดเเรงงานยุค 4.0  ในงาน Andaman Hotelier 2017. ในวันระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าโฮมเวิร์ค จังหวัดภูเก็ต

015

016

017

018

สื่อมัลติมีเดีย