หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์ เป็นประธาน ดร.เพ็ญศรี บางบอน/ ดร.สัญญา ฉิมพิมล เป็นกรรมการ อาจารย์จรุ ถิ่นพระบาท ผู้สังเกตการณ์ และ นางสาวกมลรัตน์ สุขวัฒนวิจิตร เป็นเลขานุการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106) ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
107061180 3305888046128741 5510967509308431271 o Copy
 
106805818 3305887862795426 8512670992402159579 o
107486054 3305888162795396 9155494096301431454 o Copy

สื่อมัลติมีเดีย