รบสมครนกศกษา 2563
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี 

ประเภทโควตารับตรงของสาขาวิชา ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน พ.ศ.2563
-----------------------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ ดร.รุ่งนภา อริยะพลปัญญา เบอร์โทรศัพท์ 089-043-2335

อาจารย์เดชา สีดูกา เบอร์โทรศัพท์ 061-174-3439

อาจารย์จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์ เบอร์โทรศัพท์ 063-894-1911

คลิก Link ใบสมัคร

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAQqlY1MNOlf-88BMu9opd8UpKCEuXUOXPuTWqBRToCiwiFw/viewform

 
 
 
13Suchata Suchata และคนอื่นๆ อีก 12 คน
 
แชร์ 3 ครั้ง
ถูกใจ
แสดงความคิดเห็น
แชร์