hr180161123093 20180120

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วยนายประเสริฐศักดิ์ บำราบพล และนายเจตพล ประชุมของ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ต้นกล้า HR) ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 11,000 บาท ในหัวข้อการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์สงขลา หังสวนัส เป็นที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2561 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำหรับกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 18 ทีม 9 มหาวิทยาลัย นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แม้ไม่ได้นำรางวัลกลับมาฝากชาว วจก. มีเพียงเกียรติบัตร แต่การเข้าร่วมเวทีแข่งขันทางวิชาการครั้งนี้สร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้มากทีเดียว และเป็นประสบการณ์ที่จะสานต่อในเวทีครั้งหน้า

hr180161123073 20180120

hr180161123057 20180120

hr180161123058 20180120

สื่อมัลติมีเดีย