DSCF9811

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดนิทรรศการ "การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้" ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 

ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

DSCF9765

DSCF9800

DSCF9655

DSCF9698

สื่อมัลติมีเดีย