DSCF9486

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
และสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา แนะนำการปฏิบัติตนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ และสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ กล่าวรายงานโดย ผศ.เอกพล วงศ์เสรี รองประธานสาขาวิชาฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และได้รับเกียรติจากคุณนเรศ ศรีนาค ที่ปรึกษาชมรมการบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา หัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจและ
สหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษากับคณาจารย์และนักศึกษา ณ ห้อง 1331 อาคารเพชรภูมิภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

DSCF9512

DSCF9572

DSCF9557

DSCF9550

สื่อมัลติมีเดีย