DSCF7909

ในวันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต HCDC ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการร่วมกับ ASLC – MS PKRU ศูนย์การเรียนรู้ การบริการทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดนิทรรศการ 24 ปี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ แห่งการสืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์พระราชา สู่ความยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (HR ACTIVITY) ด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาบูรณาการเรียนการสอน 4 รายวิชา รายวิชาการบริหารสวัสดิการทรัพยากรมนุษย์ รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รายวิชาสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และรายวิชาเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพบริหารธุรกิจ โดยมี ดร.นัฏฐพงศ์ ถือดำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณาจารย์สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ซึ่งในงานดังกล่าว ทางสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แสดงนิทรรศการและการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ เกี่ยวกับ การบริหารสวัสดิการทรัพยากรมนุษย์ระดับชาติและนานาชาติและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการแสดง ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการประกอบอาชีพ มุ่งหวังสร้างเวทีสั่งสมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้นำเสนอทักษะความสามารถออกสู่สถานประกอบการเพื่อยกระดับศักยภาพในระดับการทำงานมืออาชีพต่อไป

DSCF7904

DSCF7920

phoca thumb l DSCF7836

 

สื่อมัลติมีเดีย