บทม.592 788

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 นักศึกษาห้อง บทม.592 จัดโครงการสองมือสร้างคุณค่า พัฒนากระดานไวท์บอร์ด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการวางแผนและการบริหารโครงการ ณ อาคารเพชรภูมิภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาดกระดานไวท์บอร์ดที่สกปรก ให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจในการใช้กระดานไวท์บอร์ด และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมยามว่างของนักศึกษาในการทำกิจกรรม 

บทม.592 629

บทม.592 9580

บทม.592 ไวทบอรด 3604