timeline 25601020 164636

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นักศึกษาห้อง บทม.593 จัดโครงการ การพัฒนาลานจอดรถบริเวณอาคารวิทยาการจัดการ ณ อาคารวิทยาการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดพื้นที่ในการจอดรถให้มีระเบียบเรียบร้อยในการจอดรถและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการ การใช้พื้นที่ ที่จอดรถของบุคลากร และผู้ที่มาติดต่อ โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การวางแผนและการบริหารโครงการ โดยมีอาจารย์สงขลา หังสวนัส เป็นผู้สอน

 timeline 25601020 164643

timeline 25601020 164658

timeline 25601020 164652