IMG 1567

นักศึกษา ห้อง บทม.595 จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย มีวินัย สวมหมวกนิรภัย ระหว่างวันวันที่ 25-28 ตุลาคม 2560 ณ ประตูทางเข้าด้านหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผุ้ใช้รถจักรยานยนต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารให้ความสำคัญในการสวมหมวกนิรภัย ซึ่งลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อเป็นสังคมต้นแบบในการปฏิบัติตามกฏหมายจราจร การสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การวางแผนและการบริหารโครงการ
โดยมีอาจารย์สงขลา หังสวนัส เป็นผู้สอน

IMG 1610

IMG 1797

IMG 1798