timeline 25601017 192506

เมื่อวันที่17 ตุลาคม 2560 นักศึกษาห้องบทม. 594 จัดโครงการสาธารณะประโยชน์ “สุขาน่าใช้” ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ เพื่อแก้ไขและปรับปรุงห้องน้ำ สร้างบรรยากาศที่ดีและความสะอาดให้น่าใช้ โดยจัดทำถุงหอมเพื่อสร้างกลิ่นที่พึงประสงค์ให้กับผู้ที่เข้าใช้ทั้งห้องน้ำชายและหญิง จั้ดตั้งถังขยะสำหรับใส่ผ้าอนามัยและกระดาษชำระที่ใช้แล้ว จัดทำกล่องกระดาษเหลือใช้ไว้สำหรับห่อผ้าอนามัย เพื่อปลูกจิตสำนึกในการทิ้งผ้าอนามัยให้ถูกที่ และทำให้ผู้ใช้ห้องน้ำ มีสุขภาวะที่ดี มีความสบายใจกับการใช้ห้องน้ำ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การวางแผนและการบริหารโครงการ โดยมีอาจารย์สงขลา หังสวนัส เป็นผู้สอน

timeline 25601017 192550

timeline 25601017 192641

timeline 25601017 192605

timeline 25601017 192614