timeline 20171016 174829

ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 นักศึกษาห้อง บทม.591 จัดโครงการสวมหมวกกันน็อกในมหาวิทยาลัย ณ ประตูทางเข้าด้านหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาภาคปกติชั้นป 1-4 และบุคลากรในมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจถึงการสวมหมวกกันน็อกนิรภัย รณรงค์ถึงความปลอดภัยถึงการใช้รถใช้ถนนและพฤติกรรมของการสวมใส่หมวกกันน๊อกนิรภัยภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อให้โครงการนี้เป็นโครงการระยะยาว เพื่อที่จะให้รุ่นน้องมาทำโครงการสานต่อจากรุ่นพี่  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การวางแผนและการบริหารโครงการ โดยมีอาจารย์ส่งขลา หังสวนัส เป็นผู้สอน

timeline 20171016 174819

timeline 20171017 165252

timeline 20171017 165331

timeline 20171017 165325

timeline 20171017 165404

 

สื่อมัลติมีเดีย