DSCN1385
เมื่อวันที่  11 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 1332 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ พบปะพูดคุยกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรื่อง การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ คณะ และมหาวิทยาลัย การเตรียมความพร้อมที่ในการเรียนวิชาการบัญชีสำหรับธุรกิจ และหลักเศรษฐศาสตร์ การเข้าร่วมชมรมนักศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกาย นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์และศิษย์

DSCN1293

DSCN1298

DSCN1364

DSCN1321

สื่อมัลติมีเดีย