DSCN1269 resize

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 แนะแนวนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนในมหาวิทยาลัย กฏระเบียบการแต่งกายที่ถูกต้อง การฝึกงานชั้นปีที่ 4 การตัดสูทนักศึกษา การลงเรียนเสริมวิชาการบัญชี รวมทั้งการทำงานเป็นทีม การมีจิตอาสา การเข้าเรียนตรงต่อเวลา เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และชี้นำนักศึกษาให้ปฏิบัติตนสมกับเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเชิดชูเกียรติสถาบัน ณ ห้อง 1332

DSCN1263 resize

DSCN1275 resize

DSCN1278 resize

 

สื่อมัลติมีเดีย