DSCF4993

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 คณาจารย์สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน ร่วมด้วย นายหาญพล มิตรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะผู้บริหาร และคณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วม  เพื่อส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งในระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) และศาสตราจารย์ (ศ.) เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการพัฒนาศักยภาพผู้สอนของมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์การเรียนรู้ การบริการวิชาการ อาคารคณะวิทยาการจัดการ

DSCF4884

DSCF4871

DSCF4943

DSCF4881

DSCF4976

สื่อมัลติมีเดีย