DSCF4815 resize

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 อาจารย์เดชา สีดูกา และอาจารย์พิมลรัตน์ ราดภูเขียว ผู้แทนศูนย์การเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราขชภัฏภูเก็ต ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการจำเป็นในการรับบริการวิชาการ ร่วมประชุมกับเครือข่ายพันธมิตร และในโอกาสนี้ได้ประชาสัมพันธ์กับพันธกิจของศูนย์ฯ ดังกล่าว ณ เทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

DSCF4784

DSCF4808

DSCF4788

สื่อมัลติมีเดีย