hrm 001

 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และประธานสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมกับคณาจารย์ประจำสาขาทุกท่าน เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนง ผศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง และอาจารย์สุชาติ พึ่งมั่น ได้รับการประเมินผล "ระดับคุณภาพดี" ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ (512) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

hrm 002

hrm 003

hrm 004

สื่อมัลติมีเดีย