สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการ ผศ.เอกพล วงศ์เสรี รองประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน ร่วมด้วย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตัวแทนสถานประกอบการ คณาจารย์ ศิษย์เก่า และ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 330 คน เข้าร่วม ณ ห้อง MS CONVENTION HALL (19309) ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ของนักศึกษาให้มีเป็นไปตามคุณลักษณะบัรฑิตที่พึงประสงค์
3. เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์และผู้นิเทศงานของสถานประกอบการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากสหกิจศึกษาเพิ่มมากขึ้น
4. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา และเข้าสู่ตลาดแรงงานในประชาคอาเซียน
กดดูภาพเพิ่มเติม --->
 

101

105DSCF3003