สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในการเข้าร่วมฝึกอบรมการเป็นวิทยากรมืออาชีพ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ (HR Coaching by Pro.Coach) ต้นกล้า HR ครั้งที่ 3

888

 

999