e gp oct 2017 1

เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น 4)  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาจารย์จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดโดยงานพัสดุและทรัพย์สิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  

รักษาการหัวหน้าพัสดุและทรัพย์สิน ได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในแต่ละกรณี คือ

  1. กรณีงานจัดจ้างเหมาบริการ วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท  และวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
  2. กรณีงานจัดซื้อวัสดุ
  3. กรณีงานจัดซื้อครุภัณฑ์
  4. กรณีงานก่อสร้าง
  5. ขั้นตอนการดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทุกกรณี(จ้าง/ซื้อ) วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท  แต่ไม่ถึง 100,000 บาท

แนวปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรายการค่าใช้จ่ายที่มีการปรับการเบิกจ่าย

   1. ค่าเช่าห้องประชุม จะมีการปรับอัตราการใช้บริการ เพื่อให้รองรับการเบิกจ่าย และเปลี่ยนหมวดค่าใช้จ่าย จากเดิม ค่าเช่าห้องประชุม เป็น ค่าบำรุงสถานที่

    2. ค่าเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จะมีการปรับอัตราการใช้บริการ เพื่อให้รองรับการเบิกจ่าย และเปลี่ยนหมวดค่าใช้จ่าย จากเดิม ค่าเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็น ค่าบำรุงสถานที่

   3. ค่าถ่ายเอกสาร ของหน่วยงานเอกสารการพิมพ์ จากเดิม ให้มีการสั่งทำและเบิกจ่ายในหน่วยงานเอกสารงานพิมพ์ เท่านั้น ไม่อนุญาตให้สั่งทำ หรือใช้บริการจากภายนอก เปลี่ยนเป็น  2  กรณี

      3.1 มีการสั่งทำยอดค่าใช้จ่ายไม่เกิน 5,000 บาท ให้สั่งทำและใช้บริการงานเอกสารงานพิมพ์ และมีการเบิกจ่ายเข้าระบบตามปกติ

     3.2 มีการสั่งทำยอดค่าใช้จ่ายเกิน 5,000 บาท ให้สั่งทำและใช้บริการจากงานภายนอกได้ โดยเบิกจ่ายเข้าระบบได้ตามปกติ

  4. ค่าหนังสือ จากการสั่งซื้อศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัย ใช้การเบิกได้ทั้งจากการจัดโครงการ หรือ รายส่วนตัว เพื่อการเรียนการสอน ในยอดค่าใช้จ่ายไม่เกิน 5,000 บาท หากเกิน อนุญาตให้สั่งซื้อจากภายนอก

  5. ค่าน้ำดื่ม จากโครงการผลิตน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ยอดสั่งไม่เกิน 5,000 บาท ให้ใช้ของโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่ ทางสาขา/คณะ มีการสั่งซื้อไม่เกิน อยู่แล้ว

  6. การใช้บริการจากห้องอาหารปะการัง ในช่วงนี้มีการปรับปรุงคุณภาพ จึงอนุญาตให้ใช้บริการจากภายนอกได้ ในส่วนของอาหารมื้อหลัก คือ อาหารเที่ยงและ อาหารเย็น แต่ขอความร่วมมือในการสั่งมื้ออาหารว่าง ให้ใช้บริการของโครงการปะการัง จนกว่าจะมีการปรับปรุงแล้วเสร็จ

 

สื่อมัลติมีเดีย