รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

       ช่วงเช้าได้เข้าร่วมประชุมและฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "ก้าวทัน..ปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมด้วยแผนบูรณาการและติดตามงบประมาณของประเทศ" โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง "คอบช.พลิกโฉมงานวิจัยและนวัตกรรมมุ่งเป้าเพื่อตอบโจทย์ 4.0" โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยและคณะ

      ช่วงบ่าย ได้ร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง "แนวทางบริหารแผนงานวิจัยทุนบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561"
โดย นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางสาขาวิชาการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และคณะ

        กรอบการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และคณะวิทยาการจัดการ มีดังนี

        1. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า

            วัตถุประสงค์
                   การวิจัยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ความปลอดภัย และได้รับมาตรฐานสำหรับผู้บริโภค และนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

            กรอบการวิจัย
                  1.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้าน ให้ได้คุณค่าทางโภชนาการ ความปลอดภัย และได้มาตรฐาน
                  2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับกลุ่มทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต และผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืนและการบริโภค
                 3.การนำวัสดุอาหารที่เหลือ (By products) จากกระบวนการผลิตอาหารมาใช้ประโยชน์ เช่น Food Ingredients หรือ Food Additive
                 4.การบริหารจัดการองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาจากผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในแง่ของการวิจัยและการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่จริง

           ผลผลิต
               1.อาหารชุมชนที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เกื้อหนุนการค้าและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
               2.เทคโนโลยีสารสนเทศและคู่มือการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
               3.กลไก/รูปแบบความร่วมมือในการบริหารจัดการงานวิจัยด้านอาหาร


         2. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
              เป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน สร้างสมดุลระหว่างการรักษาต้นทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมกับการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม โดยอาศัยการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม โดยอาศัยการสร้างกลไกเครือข่ายการวิจัยตามแนวคิดประชารัฐ รวมทั้งการวิจัยท่องเที่ยวเชิงบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กลไกการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทยในเวทีระดับนานาชาติ โดยเน้นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในบริบทสภากล

            กรอบการวิจัย
            1. กรอบการวิจัยเพื่อสร้างกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยการท่องเที่ยวสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
            2. กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
            3. กรอบการวิจัยเพื่อการจัดการจัดการตลาดการท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์และพลวัตการท่องเที่ยวโลก
            4. กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานด้านคุณภาพ
            5. กรอบการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวเชิงประเด็น
            6. กรอบการวิจัยเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับภูมิภาคอื่น ผลผลิต

จัดการความรู้โดย : รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ

สื่อมัลติมีเดีย