DSCF4421
 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560

  คณะกรรมการตรวจประเมินสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย

  1. ผศ.ดร.อนิวัช  แก้วจำนง       ประธาน
  2. ผศ.กัลยาภรณ์  ปานมะเริง    กรรมการ
  3. อาจารย์สุชาติ   พึ่งมั่น          กรรมการ
  4. อาจาย์นภชนก  ตลับเงิน      เลขานุการ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  ทั้งนี้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

      องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต  

1.จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชน แลแนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

1.ส่งเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในการทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

2. ควรจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสมรรถนะแยกจากชั่วโมงเรียนในรายวิชา

2. จุดอ่อน/โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมจุดแข็ง
- 1.ควรมีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย/ผลลัพธ์ของโครงการ
3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
-


         องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 

1.จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชน แลแนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมจุดแข็ง
- -
2. จุดอ่อน/โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมจุดแข็ง
- 1.กำหนดมาตรการ/วิธีการเพื่อให้มีอัตราการออกกลางคันลดน้อยลง
3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
-

 
       องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์

1.จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชน แลแนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมจุดแข็ง
- 1.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อให้สามารถกำกับติดตามการทำผลงานทางวิชาการ/การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
2. จุดอ่อน/โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมจุดแข็ง
--
3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
-

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

1.จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชน แลแนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมจุดแข็ง
- -
2. จุดอ่อน/โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมจุดแข็ง
- 1. ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในหลากหลายวิชามากขึ้น
3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
-


       องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

1.จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชน แลแนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมจุดแข็ง
- -
2. จุดอ่อน/โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมจุดแข็ง
- -
3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
-

 

จัดการความรู้โดย: ผศ.จิรวัฒน์ ทิพยรส  รองประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

สื่อมัลติมีเดีย