แจ้งแนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563

https://e-lib.pkru.ac.th/multimedia.html?fbclid=IwAR0UThwrKdDJdiGwlbm3w6V3loITeWIakFa6mluwa64iRYp_YcT2L1Ztyvk

3.1

3.2