การทดสอบความรู้ ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป

1.1

1.2