ประกาศ

ประกาศ ขยายเวลาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563