0001 10

0002 4

0003 1

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการประเมินผล ในสถานการณ์ไม่ปกติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)