ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ  ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก"  โครงการ"ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการประกอบอาชีพเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม" และ โครงการ"ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน" ในรูปแบบธีมงาน "ย้อนรอยภูเก็ต" โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  กล่าวรายงาน โดย ดร.รุ่งนภา  อริยะพลปัญญา  ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ร่วมด้วย  รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา  สื่อมวลชน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมจำนวนมาก  ณ ลาน Public House Central Festival Phuket