ปรัชญา

เป็นสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการในท้องถิ่น เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ร่วมพัฒนาท้องถิ่นในด้านธุรกิจให้มีความมั่นคงและมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิจัย และการให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการในการบริหารธุรกิจของท้องถิ่น
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกที่ดีในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

เป้าประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารธุรกิจระดับวิชาชีพ (Professional) ในวิชาบริหารธุรกิจเฉพาะทางในวิชาการด้าน ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างดี
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจ ให้สามารถประกอบอาชีพอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี และทักษะเพียงพอที่จะสามารถดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สนองความต้องการของตลาดแรงงานท้องถิ่น และสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 5. เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปเป็นแนวทางการศึกษาในระดับสูงต่อไป
 6. เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในด้านธุรกิจให้มีคุณภาพและยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่น ๆ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

 1. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เป็นผู้ที่สามารถติดตาม และปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าในเทคโนโลยีทรัพยากรมนุษย์ และการประกอบอาชีพได้
 3. เป็นผู้มีเจตคติและค่านิยมในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ
 4. เป็นผู้มีจริยธรรมและคุณธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเสียสละ อดทด ซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส
 5. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม