สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นสาขาวิชาหนึ่งของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้พัฒนาสาขาวิชาขึ้นจากโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 โดยอดีตมีการจัดการเรียนการสอน ทั้งระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 2 ปี หลังอนุปริญญา ทำให้สาขาวิชาได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถควบคู่คุณธรรมจริยธรรมออกทำงานรับใช้สังคมในทุกภาคส่วนของสังคมทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

 

     ในปัจจุบันสาขาวิชาได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)  และ ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์)