สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ

สื่อมัลติมีเดีย