function Untitled Document
 
 
 
05 เม.ย. 60 | ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์จุรีรัตน์ ว่่องปลูกศิลป์
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอต้อนรับอาจารย์จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์ อาจารย์ใหม่ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยความยินดียิ่ง
 
21 พ.ย. 59 | ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ และสหกิจศึกษา 2559
ฝ่ายกิจการนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (HR Student Affairs, MSPKRU) จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ และสหกิจศึกษา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 13.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประธานชมรมการบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 4 รวมจำนวนทั้งสิ้น 161 คน เพื่อสร้างความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ประภาศรี อึ่งกุล ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล วงศ์เสรี รองประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน แลคุณนเรศ ศรีนาค ที่ปรึกษาชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากร
 
12 พ.ย. 59 | ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ และสหกิจศึกษา 2559
ฝ่ายกิจการนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (HR Student Affairs, MSPKRU) กำหนดจัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ และสหกิจศึกษา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 13.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประธานชมรมการบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 4 รวมจำนวนทั้งสิ้น 161 คน เพื่อสร้างความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา
 
 
14 มกราคม 2560
ร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬา และกองเชียร์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
23 กันยายน 2558
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
 
27 มกราคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาของสาขาวิชาฯ !!!
 
 
  โครงการปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (HR Student Affairs, MSPKRU) กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตัวแทนสถานประกอบการ และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน
 
  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดทำโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ช่วงที่ 2 วันที่ 11-12 และ 18 มีนาคม พ.ศ.2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 บทม.581-584 และชั้่นปีที่ 1 บทม.591
 
  วันเด็กแห่งชาติ 2560 "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"
ฝ่ายกิจการนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (HR Student Affairs, MSPKRU) ขอแสดงความชื่นชมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาชั้นปี และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2560 "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
 
  ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
ฝ่ายกิจการนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (HR Student Affairs, MSPKRU) ขอเชิญเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป บริเวณถนนหลังอาคาร 1 (อาคารอำนวยการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต