function Untitled Document
 
 
 
18 ก.ค. 60 | โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 นี้
ฝ่ายกิจการนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (HR Student Affairs, MSPKRU) ขอเรียนเชิญคณาจารย์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ตัวแทนสถานประกอบการ และนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่น 2557 เข้าร่วมจัดการความรู้ ตามโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
28 มิ.ย. 60 | ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายกิจการนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (HR Student Affairs, MSPKRU) ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยความยินดียิ่ง
 
28 มิ.ย. 60 | ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในดวงใจ 4 ท่าน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (HR Student Affairs, MSPKRU) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.บัญฑิต ไวว่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล วงศ์เสรี อาจารย์รุ่งนภา อริยะพลปัญญา และอาจาย์เดชา สีดูกา เนื่องในงานประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์ในดวงใจประจำปี 2558 ร่วมแสดงความยินดี
 
 
14 มกราคม 2560
ร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬา และกองเชียร์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
23 กันยายน 2558
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
 
27 มกราคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาของสาขาวิชาฯ !!!
 
 
  HR ACTIVITY 2017
ฝ่ายกิจการนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (HR Student Affairs, MSPKRU) ขอเรียนเชิญคณาจารย์ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (HR ACTIVITY) ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 และห้องปฏิบัติการ Lab 4 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุธาสินี เสียงล้ำที่ได้รับเกียรติบัตรการเรียนดี กิจกรรมเด่น
ฝ่ายกิจการนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (HR Student Affairs, MSPKRU) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุธาสินี เสียงล้ำ ประธานสโมสรนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ได้รับเกียรติบัตรการเรียนดี กิจกรรมเด่นเนื่องในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
  โครงการปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (HR Student Affairs, MSPKRU) กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตัวแทนสถานประกอบการ และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน
 
  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดทำโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ช่วงที่ 2 วันที่ 11-12 และ 18 มีนาคม พ.ศ.2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 บทม.581-584 และชั้่นปีที่ 1 บทม.591